Van Poelgeest

MINI Occasions NEXT Garantievoorwaarden

VOORWAARDEN MINI OCCASIONS NEXT GARANTIE.

1. Algemeen
De kwaliteit van de in het MINI Occasions NEXT certificaat (‘MON Certificaat’) genoemde automobiel is door de MINI dealer nauwkeurig gecontroleerd op basis van de MINI Occasions NEXT eisen zoals opgenomen in de 360 graden check. Daarmee bevestigt de MINI dealer de staat van de automobiel, de vermelde leeftijd en de kilometrage. Ook de koper heeft de kwaliteit van de in het certificaat genoemde MINI automobiel nauwkeurig gecontroleerd, dan wel de gelegenheid gehad dit te doen, en heeft zich overtuigd van zijn staat en van de aanwezigheid van alle vereiste toebehoren (daaronder het juiste aantal sleutels en, indien van toepassing, het voor de verzekering vereiste afgestempelde alarmcertificaat). Deze garantie (hierna MON Garantie) wordt verleend voor een periode van 24 maanden na afleverdatum zoals is vermeld op het garantiecertificaat. De MON Garantie biedt niet meer dan waar de Nederlandse wet ook in voorziet. Echter, de houder van het MON Certificaat hoeft enkel het MON Certificaat te tonen waar-door aanspraak bestaat op hetgeen valt onder de MON Garantie. In zoverre kan de MON Garantie worden beschouwd als ‘hassle free’.

2. Inhoud van de garantie
De MON Garantie ziet op de bestaande eigenschappen (en onverhoopte tekort-komingen) van deze automobiel en in het algemeen op de kwaliteit die van de automobiel mag worden verwacht. De MON Garantie waarop ook buiten Nederland een beroep gedaan kan worden in de in artikel 7 genoemde landen, biedt recht op herstel van defecten. De dealer heeft de keuze onderdelen te herstellen of te vervangen, hetgeen ook geldt voor onderdelen die als gevolg van het defect rechtstreeks zijn beschadigd. Indien een onder de MON Garantie vallend defect een defect veroorzaakt aan een niet onder de MON Garantie vallend onderdeel, dan vallen beide onderdelen onder de MON Garantie. Indien een wel onder de MON Garantie vallend onderdeel een defect heeft welke is veroorzaakt door een onderdeel welke niet valt onder de MON Garantie, dan worden beide niet vergoed. Kosten van demontage en onderzoek worden slechts vergoed (overeenkomstig de geldende standaardtijden zoals vastgesteld door BMW Group Nederland) wanneer deze verband houden met een defect dat valt onder de MON Garantie. Vervangen onderdelen worden eigendom van de dealer. Vergoeding van enigerlei schade aan zaken, personen of anderszins veroorzaakt door een onder de MON Garantie vallend defect, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Verplichtingen koper
Om een beroep op deze MON Garantie te kunnen doen dient de houder van het MON Certificaat de automobiel tijdens de duur van de garantie te laten onderhouden overeenkomstig de fabrieksrichtlijnen. Indien reparatie bij een niet erkend MINI dealer of Service Partner is uitgevoerd, dan dient de klant aan te tonen middels bewijsstukken dat deze reparatie conform fabrieksrichtlijnen en met originele MINI onderdelen of onderdelen van ten minste dezelfde kwaliteit als originele MINI onderdelen is verricht. Een en ander met dien verstande dat het op generlei wijze de eigenschappen van de automobiel direct of indirect wijzigt of kan wijzigen. Indien zich een defect manifesteert, dient de koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen nadat het defect zich heeft gemanifesteerd, zich te melden bij de MINI dealer die ingevolge het onder 6 dan wel 7 bepaalde de reparatie dient uit te voeren. De houder van het MON Certificaat dient de aanwijzingen van deze dealer terzake onderzoek en/of herstel op te volgen.

4. Overgang van eigendom
Bij overgang van eigendom van de automobiel, blijven de garantieverplichtingen onverminderd van kracht. Voor de juiste verwerking van de overdracht kan de nieuwe eigenaar zich melden bij de MINI Klantenservice via 0800-0992235of miniklantenservice@mini.nl.

5. Uitoefening garantieaanspraak
Indien zich tijdens de eerste maand van deze garantie een onder deze garantie vallend defect manifesteert binnen Nederland, geschiedt herstel van het gebrek of vervanging van het onderdeel altijd door of in overleg met de MINI dealer die het MON Certificaat heeft afgegeven. Na afloop van de eerste maand kan bedoeld herstel of vervanging, onder overlegging van het MON Certificaat, opgedragen worden aan iedere MINI dealer in Nederland. Bij pech onderweg kan voor assistentie 24 uur per dag gebruik worden gemaakt van de BMW Group Service Centrale (telefoon 0800-0357, vanuit het buitenland: 0031 – 88 0357 357)

6. Uitoefening garantieaanspraak buiten Nederland
Indien zich een onder deze MON Garantie vallend defect manifesteert in één van de onderstaande landen en herstel ter plaatse noodzakelijk blijkt, geeft deze MON Garantie recht op terugbetaling van de bedragen die zijn voldaan aan de MINI dealer in één van de volgende landen buiten Nederland: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekeland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakijke, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland, Monaco, Andorra, San Marino.

Voorwaarde voor bovenstaande is dat het volgende proces correct door de houder van het MON Certificaat is doorlopen:

De houder van het MON Certificaat neemt contact op met de MINI dealer die het MON Certificaat heeft afgegeven en maakt het defect kenbaar.
De houder van het MON Certificaat meldt zich bij een MINI dealer in het des- betreffende land en laat een offerte opstellen voor het verhelpen van het defect.
De offerte wordt ter goedkeuring overlegd aan de hiervoor in artikel 7 onder 1 bedoelde MINI dealer. Na goedkeuring van deze MINI dealer mag het defect worden verholpen.
De kosten die hiermee verband houden dienen aan de buitenlandse MINI dealer voldaan te worden door de houder van het MON Certificaat.
De houder van het MON Certificaat verstuurt de van de buitenlandse MINI dealer ontvangen factuur naar de onder artikel 7 onder 1 bedoelde Nederlandse MINI dealer, waarna de Nederlandse MINI dealer de onder deze MON garantie vallende kosten zal vergoeden.

7. Vergoeding
De maximale vergoeding die betaald kan worden onder in het kader van de MON Garantie zal nimmer meer bedragen dan de aanschafwaarde van de desbetreffende automobiel exclusief BTW. Voor de vaststelling of dit maximum is bereikt, is het uit de administratie van de leverende MINI dealer blijkende bedrag bepalend, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.

8. Uitsluiting
Er bestaat geen recht op vergoeding in de volgende gevallen:

 • Het defect niet onverwijld na eerste manifestatie bij een MINI dealer is gemeld, of aan hem ter vaststelling is getoond, en de MINI dealer hierna niet onverwijldgelegenheid heeft gekregen het defect te verhelpen.
 • De voorschriften omtrent behandeling en onderhoud van de automobiel voor en tijdens de MON garantieperiode niet in acht zijn genomen.
 • De automobiel voorafgaand aan het zich manifesteren van het verondersteld defect niet is gerepareerd volgens de fabrieksrichtlijnen met originele MINI onderdelen of onderdelen van tenminste dezelfde kwaliteit als originele MINI onderdelen met dien verstande dat het op generlei wijze de eigenschappen van de automobiel direct of indirect wijzigt of kan wijzigen of heeft gewijzigd.
 • Het veronderstelde defect voortvloeit uit de omstandigheid dat in de automobiel onderdelen zijn gemonteerd waarvan BMW Group Nederland het gebruik niet heeft goedgekeurd of de automobiel of onderdelen daarvan op een door BMW Group Nederland niet goedgekeurde wijze zijn veranderd (waaronder maar niet beperkt tot motortuning).
 • Gebreken veroorzaakt tijdens deelname aan autosportevenementen met een wedstrijdkarakter en/of gebruik op een circuit en/of tijdens testrondes al dan niet op een circuit, ongeacht de bereikte snelheid.
 • De automobiel of onderdelen daarvan overbelast zijn, bijvoorbeeld in het kader van gebruik tijdens autosportevenementen, dan wel anderzins onzorgvuldig behandeld zijn.
 • De automobiel voor bedrijfsmatige verhuur en/of bedrijfsmatig personenvervoer inclusief ombouw naar grijskenteken (taxi, ziekenvervoer, etc.) is of wordt gebruikt.
 • De automobiel voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.
 • De MON Garantie ziet op de bestaande eigenschappen (en onverhoopte tekort- komingen) van deze automobiel en in het algemeen op de kwaliteit die van de automobiel mag worden verwacht en ziet dus in ieder geval niet op: gebreken en/of defecten door binnendringende vloeistoffen.
 • Gevolgschade: kosten voor testen, meten en afstellen, voor zover dit niet voortvloeit uit vorderingen die binnen de MON Garantie vallen.
 • Gebreken en/of defecten die door verzekering is gedekt
 • Gebreken en/of defecten die ontstaan zijn door invloeden van buitenaf, waaronder wordt verstaan klimatologische, chemische, thermische, mechanische of andere inwerkingen, zoals zand, pekel, storm, boomhars, bovenleiding, steenslag, industrievervuiling, vogelfecaliën, botsingen, vandalisme, aan- of overrijdingen, slippen, omslaan, te water raken of enig ander van buiten komend onheil.
 • Gebreken en/of defecten direct ten gevolge van storm, hagel, bliksem, aardbeving of overstroming evenals brand, verkoling of explosie.
 • Gebreken en/of defecten veroorzaakt door op oorlog gelijkende gebeurtenissen waaronder maar niet beperkt tot terrorrisme, burgeroorlog, binnenlandseongeregeldheden, stakingen, locouts, confiscatie en andere interventie van hogerhand, of door kernenergie
 • Extern toegebrachte schade, waaronder schade veroorzaakt door dieren (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot marters)
 • Gebreken en/of defecten als gevolg van een ongeval, d.w.z. een externe gebeurtenisdie plotseling en rechtstreeks mechanische kracht uitoefent op de automobiel
 • Gebreken en/of defecten veroorzaakt door opzet of grove schuld, kwaadwillige handelingen, verduistering, onbevoegd gebruik, diefstal, fraude of andere straf- rechtelijk verwijtbare handelingen.
 • Gebreken en/of defecten veroorzaakt aan de automobiel doordat deze is bloot- gesteld aan aslasten of aanhangergewicht waarmee de toegelaten maximale belasting zoals bepaald door de fabrikant wordt overschreden.
 • Gebreken en/of defecten veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte smeer- middelen en overige bedrijfsstoffen.
 • Gebreken en/of defecten veroorzaakt door het gebruik van een onderdeel dat duidelijk reparatie vereist, tenzij kan worden aangetoond dat de gebreken en/of defecten geen verband houdt of houden met deze noodzaak tot reparatie, of dat het onderdeel ten minste provisorisch gerepareerd was door een professional met de juiste kwalificaties op het moment dat de gebreken en/of defecten werd veroorzaakt, dan wel door achterstallig onderhoud
 • Schade veroorzaakt door technische wijzigingen aan de automobiel (waaronder maar niet beperkt tot: tuning, chassis-conversie, lpg-/gasinstallatie), wijzigingen aan de automobiel om te voldoen aan de Europese type-goedkeuring voor voertuigenafkomstig van buiten de EER incl. Zwitserland, Monaco, Andorra, San Marino)
 • Gebreken en/of defecten aan onderdelen die op onprofessionele of ongeschikte wijze zijn gemonteerd.
 • Gebreken en/of defecten veroorzaakt door onnauwkeurig uitgevoerde inspecties,onderhoudsbeurten of andere reparaties.
 • Gebreken en/of defecten veroorzaakt door niet naleving van gespecificeerde inspectie- en onderhoudsintervallen. De houder van het MON Certificaat moet bewijzen dat niet uitgevoerd onderhoud niet de oorzaak is van de gebreken en/ of defecten.
 • Gebreken en/of defecten die het gevolg zijn van normale slijtage en geleidelijke achteruitgang (zoals bekleding en schokbrekers).
 • Vernieuwing of reparatie van onderdelen die normaal als slijtagedelenbeschouwd worden en welke van tijd tot tijd bij elke automobiel vervangen moeten worden, zoals banden, lampjes, remblokken, wisserbladen, zekeringen e.d..
 • Het door BMW Group Nederland of de fabriek voorgeschreven onderhoud en de daarbij gebruikte en/of vervangen onderdelen en vloeistoffen.
 • Vernieuwing of reparatie van niet origineel – af fabriek– MINI audio-, video, dvd- en navigatieapparatuur.
 • Vernieuwing of reparatie van onderdelen die niet door BMW Group Nederland geleverd zijn, noch door BMW Group Nederland uitdrukkelijk voor gebruik goedgekeurd.
 • Normale slijtage van interieuronderdelen: bijv. verchroomde onderdelen, bekledingspanelen, armsteunen, hemelbekleding, opbergvakken, zijpanelen, zonnekleppen, bekerhouders, bekleding en cosmetische afwerking.
 • Glas/ruiten: spiegelglas, panelen van glazen dak en cabriodak (uitgezonderd achterruit in geval van defecte verwarming en antennecomponenten).
 • Mobiele componenten van handsfree- en telefoonsystemen.
 • Standaard toebehoren: bijv. autokrik, brandblusser, gevarendriehoek en EHBO-set.
 • Het vervangen van vloeistoffen zoals olie en/of koudemiddelen ten gevolge van gebreken en/of defecten.
 • Het reinigen van brandstofleidingen, filters, inspuitgedeelten, pompen en tanks ten gevolge van vervuilde of verkeerde brandstof.
 • Remmen en koppeling: koppelingsplaten, koppelingsdrukplaten, remblokken, remschijven, remtrommels, afstelwerkzaamheden voor koppeling en remmen.
 • Vernieuwing of reparatie van mobiele-communicatieapparatuur en/of -software, indien het veronderstelde gebrek de ontvangst- en/of zendkwaliteit betreft of het gevolg van het feit dat de betreffende software verouderd is of niet volledigcompatibel met de overige software van de automobiel.
 • Chassis: schokdempers (uitgezonderd breuk en/of totale schade aan schokdempers);uitlijning, correcties en aanpassingen van chassiscomponenten zoals schuif- en segmentdak, cabriodak, portieren, bagageklep en bumpers, lakschade en roest op chassis.
 • Het vullen, bijvullen en retrofitting van de airconditioning, tenzij het (bij)vulllen wordt uitgevoerd in verband met een vergoedbare reparatie.
 • Afstelling van een component, zoals bijvoorbeeld banduitlijning, lampafstelling, radarafstelling.
 • Voertuigaccu.
 • Onderdelen op batterijstroom: bijvoorbeeld maar niet beperkt tot afstands- bediening (handzender en sleutelbatterij(en) eenmalig vervangen).
 • Het oplossen van wind-, piepende en klapperende geluiden in geval deze geluidengeen verband houden met een onder deze garantie vallende reparatie.
 • Vernieuwing of reparatie van carrosseriedelen, lak, sloten, portiervangers, scharnieren, velgen en banden.
 • Stoffen gedeelte van cabriodaken.

9. Geschillen
De houder van het MON Certificaat die met de MINI dealer die de MON Garantie heeft afgegeven, geen overeenstemming kan bereiken over een aanspraak op of de uitvoering van garantiewerkzaamheden volgens deze voorwaarden kan zich schriftelijk wenden tot BMW Group Nederland via het contactformulier dat te vinden is op mini.nl. BMW Group Nederland zal in de klacht bemiddelen. Indien de klacht niet minnelijk kan worden opgelost kan de koper het onafhankelijke oordeel vragen van Dekra Automotive BV (“Dekra”). Dekra zal haar beslissing geven in de vorm van een voor beide partijen bindend advies. De kosten van dat advies worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij. De kosten van de expertise/advies zullen voor de koper nimmer een bedrag van € 250,- inclusief BTW overschrijden. Indien de koper uitdrukkelijk te kennen geeft geen gebruik te willen maken van de diensten van Dekra, zullen geschillen uitsluitend door arbitrage op kosten van de in het ongelijk gestelde partij worden beslist. Tenzij partijen een beslissing door één arbiter overeenkomen, geschiedt de arbitrage door drie arbiters, waarbij ieder der partijen een arbiter benoemt en de aldus benoemde arbiters gezamenlijk een derde arbiter.

HomeMINIMINI GarantieMINI Occasions NEXT GarantieMINI Occasions NEXT Garantievoorwaarden