Van Poelgeest
BMW maakt rijden geweldig

BMW MOBILE CARE REGLEMENT

BMW MOBILE CARE REGLEMENT


1. Algemene bepalingen BMW Service Card

De houder van een geldige BMW Service Card, hierna ‘de houder’, en de gevolmachtigde gebruiker van een voertuig waarvoor een geldige BMW Service Card is uitgegeven (hierna mede begrepen onder ‘de houder’), kan gedurende de op de BMW Service Card vermelde geldigheidsduur door tussenkomst van de BMW Group Service Centrale een beroep doen op de pechhulpverlening overeenkomstig de in het onderhavige reglement vermelde voorwaarden, mits aan alle hierna genoemde voorwaarden is voldaan:

 • 1a. de gebeurtenis naar aanleiding waarvan een beroep op hulpverlening wordt gedaan, heeft plaatsgevonden met de BMW waarvan het kenteken staat vermeld op de BMW Service Card;
 • 1b. de gebeurtenis heeft plaatsgevonden binnen de grenzen van Europa, met uitzondering van Rusland, Wit‐Rusland, Oekraïne, Moldavië en IJsland;
 • 1c. de gebeurtenis wordt direct gemeld aan de BMW Group Service Centrale (meldingen achteraf worden niet geaccepteerd);
 • 1d. het in de bij de betreffende BMW behorende onderhoudsdocumentatie voorgeschreven onderhoud is steeds door een officiële BMW dealer of BMW Erkend Service Partner, en tijdig, verricht, en ook eventuele reparaties aan de betreffende BMW zijn steeds door een officiële BMW dealer of BMW Erkend Service Partner verricht.

BMW Group Nederland behoudt zich het recht voor de BMW Service Card dienstverlening met betrekking tot een bepaalde BMW voorgoed te beëindigen, indien met betrekking tot die BMW op grond van onvolledige of onware mededelingen over de oorzaak, aard of omvang van een gebeurtenis ten onrechte een beroep is gedaan op bedoelde dienstverlening.

BMW Group Nederland behoudt zich voorts het recht voor om het onderhavige reglement te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen schriftelijk aan de houder kenbaar gemaakt worden en onmiddellijke werking hebben. Het doen van een beroep op de in het onderhavige reglement bedoelde dienstverlening impliceert de aanvaarding van alle in dit reglement vervatte bepalingen, ook die ten laste van de houder.

2. Gedekte evenementen

Een beroep op de in het onderhavige reglement bedoelde dienstverlening kan met inachtneming van artikel 5 worden gedaan, indien de BMW gebruiksonklaar raakt als gevolg van een technische storing aan de BMW (‘de gebeurtenis’) die niet met eenvoudige middelen verholpen kan worden.

3. Hulpverlening binnen Nederland

Indien de gebeurtenis zich binnen Nederland voordoet, bestaat de hulpverlening door de BMW Group Service Centrale uit het (doen) verzorgen van (steeds ter beoordeling van de BMW Group Service Centrale):

 • 3a. assistentie ter plaatse door de dichtstbijzijnde BMW dealer of BMW Erkend Service Partner of professionele, universele hulpverlener voor een noodreparatie van maximaal ca. 30 minuten, en/of
 • 3b. transport van de BMW, incl. aanhanger of (boot-) trailer (indien gekoppeld aan het voertuig ten tijde van de gebeurtenis), naar een BMW dealer of BMW Erkend Service Partner in Nederland naar keuze van de houder (N.B. de houder is in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het ophalen van de gerepareerde BMW), en/of
 • 3c. berging en stalling van de BMW, en/of
 • 3d. vervoer van de bestuurder en inzittende(n) ten tijde van de gebeurtenis naar een bestemming binnen Nederland (eenmalig en terstond), met dien verstande dat de daaraan verbonden kosten voor rekening van de houder zijn voor zover zij € 80,- te boven gaan, en met dien verstande dat de keuze van het type vervoer (taxi of hiermede gelijk te stellen vervangend vervoer), afhankelijk van noodzaak en mogelijkheden, aan de BMW Group Service Centrale is, en/of
 • 3e. (indien de BMW niet ter plaatse kan worden gerepareerd) passend vervangend vervoer voor een periode van maximaal 3 werkdagen, met dien verstande dat de keuze van het in te zetten vervangend vervoer, afhankelijk van noodzaak en mogelijkheden, aan de BMW Group Service Centrale is en dat de kosten van de brandstof voor dit vervangend vervoer voor rekening van de houder komen.

4. Hulpverlening buitenland

Indien de gebeurtenis zich buiten Nederland voordoet (binnen het in artikel 1b bedoelde gebied), bestaat de hulpverlening door de BMW Group Service Centrale uit het (doen) verzorgen van (steeds ter beoordeling van de BMW Group Service Centrale):

 • 4a. assistentie ter plaatse door de dichtstbijzijnde BMW dealer of BMW Erkend Service Partner of professionele, universele hulpverlener voor een noodreparatie
  van maximaal ca. 30 minuten, en/of
 • 4b. transport van de BMW, incl. aanhanger of (boot-) trailer (indien gekoppeld aan het voertuig ten tijde van de gebeurtenis), naar de dichtstbijzijnde BMW dealer of BMW Erkend Service Partner, en/of
 • 4c. berging en stalling van de BMW, en/of
 • 4d. vervoer van de bestuurder en inzittende(n) ten tijde van de gebeurtenis naar een bestemming in het land waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden (eenmalig en terstond), met dien verstande dat de daaraan verbonden kosten voor rekening van de houder zijn voor zover zij € 100,- te boven gaan, en met dien verstande dat de keuze van het type vervoer (taxi of hiermede gelijk te stellen vervangend vervoer), afhankelijk van noodzaak en mogelijkheden, aan de BMW Group Service Centrale is, en/of
 • 4e. (indien de BMW niet binnen een halve werkdag kan worden gerepareerd) passend vervangend vervoer voor een periode van maximaal 5 werkdagen, met dien verstande dat de keuze van het in te zetten vervangend vervoer, afhankelijk van noodzaak en mogelijkheden, aan de BMW Group Service Centrale is en dat de kosten van de brandstof voor dit vervangend vervoer voor rekening van de houder komen, en/of
 • 4f. (indien de BMW niet binnen 3 werkdagen kan worden gerepareerd) vervoer van de bestuurder en inzittende(n) ten tijde van de gebeurtenis, langs de kortste weg, naar de eerste bestemming of naar één bestemming in Nederland, met dien verstande dat dit vervoer ter keuze van de BMW Group Service Centrale kan plaatsvinden met auto, trein of bus en dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de houder zijn tot het bedrag van de brandstofkosten die anders met de BMW zouden zijn gemaakt; indien een ter beschikking gesteld vervangend voertuig niet wordt ingeleverd bij het uitlenende bedrijf, worden de aan het retourneren
  van het voertuig verbonden kosten aan de houder in rekening gebracht, en/of
 • 4g. het nabrengen van de gerepareerde BMW naar de verblijfplaats van de houder in het buitenland, indien de stranding plaatsvindt buiten een straal van 100 km van de woonplaats van de houder, en/of
 • 4h. (indien de BMW niet binnen 3 werkdagen gerepareerd kan worden) transport van de BMW naar de BMW dealer of BMW Erkend Service Partner in Nederland waar het voertuig normaal in onderhoud is, mits de aan repatriëring verbonden kosten niet hoger zijn dan de waarde van het voertuig zoals deze in Nederland getaxeerd zou zijn, en/of
 • 4i. indien noodzakelijk, passend logies voor bestuurder en inzittende(n) ten tijde van de gebeurtenis, voor maximaal 4 nachten in ten hoogste een viersterrenhotel op basis van logies en ontbijt, mits de stranding plaatsvindt buiten een straal van 50 km van de woonplaats van de houder en met dien verstande dat alle niet op het eigenlijke logies betrekking hebbende kosten – zoals kosten van eten, drinken, pay-tv, telefoon etc. – voor rekening van de houder zijn, en/of
 • 4j. het nazenden van onderdelen t.b.v. reparatie ter plaatse.

5. Niet gedekte evenementen en kosten

Op de in dit reglement bedoelde prestaties kan geen aanspraak gemaakt worden indien:

 • 5a. de gebeurtenis (mede) het gevolg is of kan zijn van opzet, zorgeloosheid of roekeloosheid, of van het gebruik van alcoholhoudende dranken of van andere bedwelmende of opwekkende middelen, dan wel
 • 5b. de gebeurtenis het gevolg is van schade door ongeval, diefstal en/of vandalisme, dan wel
 • 5c. de gebeurtenis het gevolg is van een oorzaak van buitenaf (zoals bevroren brandstof, bevroren ruitensproeiers, vaststaan in de modder of sneeuw etc.), dan we
 • 5d. de BMW ten tijde van de gebeurtenis of daarvoor, ongeacht wanneer, gebruikt werd voor een racewedstrijd of ander autosportevenement, dan wel
 • 5e. de gebeurtenis een mechanische storing of pech betreft die met eenvoudige middelen te verhelpen is, dan wel
 • 5f. de gebeurtenis (mede) het gevolg is of kan zijn van handelingen die in enigerlei opzicht in strijd zijn met wettelijke bepalingen of andere overheidsvoorschriften van welke aard dan ook. Op de in dit reglement bedoelde prestaties kan voorts geen aanspraak gemaakt worden voor zover:
 • 5g. vervangend vervoer werd gebruikt voor een langere periode dan de periode waarop krachtens het onderhavige reglement aanspraak gemaakt kon worden (aan de houder zullen in rekening gebracht worden de kosten die de vergoeding voor de betreffende periode(n) te boven gaan);
 • 5h. aanspraak op vergoeding uit anderen hoofde bestaat, bijvoorbeeld ingevolge een all-risk of cascoverzekering alsmede bij aansprakelijkheid van derden;
 • 5i. het gaat om kosten die zonder voorafgaande expliciete toestemming van de BMW Group Service Centrale gemaakt zijn.

Bij noodreparatie te gebruiken onderdelen zijn te allen tijde voor rekening van de houder, behoudens voor zover ingevolge de BMW Garantiebepalingen recht bestaat op vergoeding. Andere reparaties dan noodreparaties vallen niet onder de in het onderhavige reglement bedoelde dienstverlening; indien een dergelijke reparatie toch verricht wordt, zijn onderdelen en arbeidsloon voor rekening van de houder, onverminderd een eventueel recht op vergoeding uit anderen hoofde.

Op andere prestaties dan in het onderhavige reglement bedoeld – zoals vergoedingen voor gederfde inkomsten en/of vakantiedagen etc. – kan ingevolge het bezit van de BMW Service Card geen aanspraak gemaakt worden. Op eerste verzoek van BMW Group Nederland zal de houder van de BMW Service Card de kosten van ten onrechte genoten dienstverlening als bedoeld in het onderhavige reglement vergoeden respectievelijk terugbetalen, evenals de kosten die ingevolge het onderhavige reglement voor rekening van de houder komen.

HomeBMWBMW MOBILE CARE REGLEMENT